Българската асоциация на професионалните преводачески агенции

За Нас

Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА) e учредена през 2005 г. и  обединява 12 водещи фирми от преводаческия бранш.

Днес тя е пълноправен член на The European Union of Associations of Translation Companies (EUATC).

Основните цели, които БАППА се стреми да постигне:

  • повишаване на качеството на преводаческите услуги;
  • утвърждаване и защита на професионалните и етични стандарти в дейността на преводаческите фирми;
  • разработване на законодателни инициативи, свързани с преводаческата дейност у нас;
  • по-тясно свързване на учебните и квалификационните програми във висшите училища с потребностите и перспективите на професионалния пазар;
  • да представлява интересите на своите членове пред държавни институции, международни организации и корпоративния бизнес.

Работният процес във фирмите – членове на асоциацията,  се основава на използването на съвременни информационни и комуникационни технологии и софтуер. Всичко това създава заетост за стотици служители и хиляди преводачи на свободна практика.

  • БАППА участва в работната група на Българския институт за стандартизация при превода и публикуването като БДС на стандарт EN 15038 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата”.
  • БАППА сключи договор с Бюро Веритас за предоставяне на Схема за сертификация по EN 15038 на преводачески агенции.
  • БАППА е партньор на Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски” по проект „Привеждане на обучението по превод в съответствие с нуждите на националния пазар на преводачески услуги в контекста на глобализиращия се многоезичен свят” (2013–2014), осъществяван с финансовото съдействие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чиято цел е развитие и модернизиране на обучението по превод във ФКНФ.

 

Асоциацията е отворена за нови членове, които споделят нейните цели и отговарят на критериите за членство.


Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА) е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2005 г., което обединява 12 водещи фирми от преводаческия бранш. Основната цел на сдружението е да работи активно за повишаване на качеството на преводаческите услуги и за утвърждаване и защита на професионалните и етични стандарти в дейността на преводаческите фирми в България.

Дейността на БАППА включва разработването и внасянето на законодателни инициативи, свързани с преводаческата дейност у нас, популяризиране и утвърждаване сред обществеността и институциите на стандартите за качество на превода, по-тясно свързване на учебните и квалификационни програми във висшите училища с потребностите и перспективите на професионалния пазар.

Асоциацията представлява интересите на своите членове пред държавни институции, международни организации и корпоративен бизнес.

БАППА е пълноправен член на The European Union of Associations of Translation Companies (EUATC) и участва в работната група на Българския институт за стандартизация при превода и публикуването като БДС на стандарт EN 15038 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата“. През 2010 г. БАППА сключи договор с Бюро Веритас за предоставяне на Схема за сертификация по EN 15038 на преводачески агенции. (Забел.: моля болдвания текст „Схема за сертификация по EN15038” да бъде линк към сертификационния сайт на БАППА, който направихте http://www.en15038.bg/za-nas.html)

Членовете на БАППА превеждат стотици хиляди страници годишно в областите европейско и национално право, финанси, медицина, фармация, национална сигурност и отбрана, информационни технологии, лични документи и др. и предоставят устен превод на множество срещи на високо ниво, конференции, семинари и други събития. Работният процес във фирмите се основава на използването на най-съвременни информационни и комуникационни технологии и софтуер. Всичко това създава заетост за стотици служители и хиляди преводачи на свободна практика.

БАППА е партньор на Факултета по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски“ по проект „Привеждане на обучението по превод в съответствие с нуждите на националния пазар на преводачески услуги в контекста на глобализиращия се многоезичен свят“ (2013–2014). Проектът се реализира с финансовото съдействие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и неговата цел е развитие и модернизиране на обучението по превод във ФКНФ.

Асоциацията е отворена за нови членове, които споделят целите на сдружението и отговарят на критериите за членство.